Перелік дослідів, які можна провести за допомогою набору Amperia

Цей перелік не є повним. Набір дає можливість експериментувати та самостійно досліджувати явища, які вас цікавлять.
Закони постійного струму
1
Cкладаємо просте електричне коло із джерела живлення, лампочки та вимикача. Досліджуємо умови, необхідні для протікання електричного струму.
2
Досліджуємо протікання струму в різних матеріалах. Ознайомлюємося з поняттями "провідник" та "діелектрик".
3
Вивчаємо в провіднику залежність струму від прикладеної до нього напруги. Перевіряємо, чи справджується закон Ома.
4
Користуючись законом Ома, вчимося вимірювати опір провідника за допомогою амперметра та вольтметра.
5
Залежність опору від матеріалу, довжини та площі перерізу провідника
Досліджуємо залежність опору провідника від матеріалу, з якого він виготовлений і від його довжини та площі перерізу.
6
Гальванічний елемент
Ознайомлюємось із будовою та властивостями популярного джерела електричного струму — гальванічного елемента.
7
Послідовне з'єднання провідників
Вчимося складати електричні кола з послідовними провідниками та перевіряємо закони послідовного з'єднання провідників.
8
Паралельне з'єднання провідників
Вчимося складати електричні кола з паралельними провідниками та перевіряємо закони паралельного з'єднання провідників.
9
Теплова дія струму, Закон Джоуля-Ленца
З'ясовуємо, як енергія, що виділяється на ділянці електричного кола, залежить від струму через цю ділянку та її опору.
10
Залежність опору від температури
Досліджуємо залежність питомого опору провідника від його температури.
11
Електричний струм в розчинах
Досліджуємо протікання струму в розчинах. Ознайомлюємося із слабкими та сильними електролітами та неелектролітами.
12
Електроліз
Досліджуємо явище електролізу.
13
Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму
Розглядаємо поняття ЕРС та внутрішнього опору джерела струму. Перевіряємо закон Ома для повного кола.
14
Складніші кола, правила Кірхгофа
Ознайомлюємося із способами розрахунку складних електричних кіл за допомогою законів Кірхгофа.
Eлектромагнітні явища
1
Постійний магніт і магнітні та немагнітні матеріали
Досліджуємо взаємодію двох магнітів та проходження магнітного поля крізь речовину. Спостерігаємо силові лінії магнітного поля.
2
Електромагніт
Ознайомлюємося з електромагнітом. Досліджуємо підсилення магнітного поля котушки зі струмом після введення у неї залізного осердя.
3
Взаємодія електромагніту із постійним магнітом
Досліджуємо властивості електромагніту за допомогою постійного магніту. З'ясовуємо, як змінюється орієнтація полюсів залежно від напрямку струму в котушці електромагніту.
4
Явище намагнічування
Розглядаємо явище намагнічування, ознайомлюємося із температурою К'юрі.
5
Дослід Ерстеда з магнітною стрілкою
Перевіряємо, чи справді провідник із струмом створює навколо себе магнітне поле, та чи виконується для створеного ним поля правило правої руки.
6
Експеримент Ампера
Вивчаємо взаємодію двох провідників зі струмом.
7
Електромагнітна індукція
Ознайомлюємося з властивостями явища електромагнітної індукції.
8
Трансформатор
Ознайомлюємося з електричним трансформатором.
9
Електродвигун постійного струму
Розглядаємо двигуни постійного струму, вивчаємо їхні властивості.
10
Електричний генератор
Спостерігаємо генерацію струму за допомогою явища електромагнітної індукції.
11
Самоіндукція
Вивчаємо явище самоіндукції.
12
Визначення магнітного поля Землі
За допомогою витка провідника зі струмом та магнітної стрілки вимірюємо магнітне поле Землі.
Коливання та хвилі
1
Звукові коливання
Спостерігаємо залежність гучності від амплітуди коливань та висоту тону від частоти.
2
Стоячі хвилі
Візуалізуємо стоячі хвилі за допомогою піску.
Змінний струм та напівпровідникові прилади
1
Напівпровідниковий діод
Досліджуємо вольт-амперну характеристику напівпровідникових діодів — випрямного, світлодіода та стабілітрона. Порівнюємо отримані результати із даними з документації від виробників.
2
Ознайомлення зі змінним струмом
Спостерігаємо за поведінкою динаміка, лампочки та світлодіода під дією змінного струму.
3
Конденсатор
Вивчаємо електричний конденсатор як пристрій, здатний зберігати електричний заряд. Визначаємо його ємність.
4
Протікання змінного струму через конденсатор
Ознайомлюємося з імпедансом на прикладі змінного струму в конденсаторі. Вивчаємо залежність імпедансу конденсатора від його ємності та частоти струму.
5
Послідовне та паралельне з'єднання конденсаторів
Вивчаємо послідовне та паралельне з'єднання конденсаторів.
6
Саморобний електролітичний конденсатор
Вчимося виготовляти електролітичні конденсатори.
7
Котушка індуктивності
Ознайомлюємося із котушкою індуктивності. Вивчаємо залежність її імпедансу від індуктивності та частоти змінного струму. Вимірюємо індуктивність, користуючись цією залежністю.
8
Послідовне та паралельне з'єднання індуктивностей
Вивчаємо послідовне та паралельне з'єднання індуктивностей.
9
RC-ланка
Досліджуємо властивості RC-ланок.
10
RCL-ланки
Досліджуємо властивості RCL-ланок.
11
Коливальний контур, резонанс
Ознайомлюємося із коливальним контуром, вивчаємо явище резонансу.
12
ККД трансформатора
Визначаємо коефіцієнт корисної дії трансформатора.
13
Трансформаторні блоки живлення
Ознайомлюємося із випрямленням змінного струму та трансформаторними блоками живлення.
14
Транзистор
Розглядаємо транзистор.
15
Прості підсилювачі
Вчимося створювати підсилювачі потужності.
16
Термістор
Досліджуємо властивості термісторів.
17
Фоторезистор
Досліджуємо властивості фоторезисторів.